Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitgesloten van het kiesrecht zijn de bedeelden of onderstand genietenden en de meeste militairen beneden den rang van officier, die in de kazerne wonen.

Er is voortaan een verkiezingsdag en een stemdag. Op den verkiezingsdag moeten worden ingeleverd de namen der candidaten voor de Kamer, onderteekend door minstens 40 kiezers. Dan wordt ieder kiezer een biljet toegezonden met de namen dier candidaten. Hij merkt op den stemdag met een potlood den naam van den candidaat, welken hij begeert.

Al de bovengenoemden zijn ook kiezers voor de Provinciale Staten, mits zij ingezetene der provincie zijn.

Kiezers voor den Gemeenteraad zijn zij, die in een der genoemde Rijksbelastingen zijn aangeslagen of in eene plaatselijke directe belasting tot een zeker bedrag, dat voor elke gemeente afzonderlijk is vastgesteld. Dat bedrag is nergens hooger dan ƒ2.50, nergens lager dan f0.80. Zij moeten ingezetene der gemeente zijn.

Het getal kiezers bedraagt ongeveer 750000.

Sluiten