Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben. Hij heeft de zonde, de wereld en den Satan overwonnen, en Hij schenkt ons niets minder dan Zijn eigene overwinning.

De Duivel heeft ten allen tijde ongeloofelijke pogingen gedaan om de Christenen te verhinderen in dit leven in te gaan en om de geesten te verblinden en de geloovigen te overtuigen dat zulk een leven onmogelijk is. En toch staat er geschreven. „Gij zult heilig zqn, want Ik de Heere uw God ben heilig"; (Lev. 9: 12) „maar gelijk HJ$, die ü geroepen heeft, heilig is, zoo wordt ook gij zeiven heilig in al uwen wandel." (1 Petr. 1 : 15). Johannes zegt ook: „Ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt"; (l Joh. 2 : l). „Éen iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet'; (1 JoKT 3 : 9). „Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt nebben, zoo zult gij waarlijk vrij zijn". (Joh. 8 : 36).

Is het aanmatigend van ons indien wij deze woorden trachten te verstaan?

Het zoü zeker aanmatigend zijn. indien wij zouden twijfelen aan de mogelijkheid, Gods geboden te onderhouden, en ieder oprecht volgeling van Christus moet begeeren de volle beteekenis dezer woorden te verstaan.

God zij gedankt, dat er onder Gods kinderen

Sluiten