Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

velen zijn, die niet bevredigd zijn met een leven waarin de zonde nog telkens heerscht, en wier diepste behoeften uitgaan naar VOLLE BEVRIJDING en naar een leven van BLIJDSCHAP en GEMEENSCHAP MET GOD. En dit leven kan hun deel worden, want de dood van Jezus verlost ons niet alleen van de schuld der zonde, maar ook van de macht der zonde.

Paulus zegt: (Rom. 6 : 6) „Onze oude mensch is met Hem gekruisigd" en vers 11 I „Alzoo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende in Christus Jezus."

Het is zoo eenvoudig, en hoe weinigen zijn er die het werkelijk verstaan !

Wij kunnen ons zelf niet doen sterven, niet kruisigen, hoe velen tobben zich af door zulks te probeeren, maar wij kunnen ons oude leven, ons eigen ik met alle lusten en begeerten aan den Heer Jezus overgeven, en volgens het woord des apostels, ons zelf beschouwen, als met Christus gestorven ; DUS ALLE VERWANTSCHAP LOOCHENEN MET ONZE OUDE NATUUR ! Er moet scheiding komen tusschen ons en ons oude leven, en het Kruis van Christus moet tusschen mij en mijn oude ,,ik komen te staan. Wij moeten het met God

Sluiten