Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaJ mij verlossen uif hef lichaam dezes doods?" het antwoord geven: (vs. 24) „Ik dank God, door Jezus Christus onzen Heere"

en verder : (vs. 38)

„WIJ ZIJN MEER DAN OVERWINNAARS."

De overwinning begmt, waar de strijdt eindigt en waar de overgave volledig is.

Met een enkel woord willen wij er echter op wijzen, dat, na de overgave, ook een grondige iE6miging noodig is. Vele Christenen vergenoegen zich met het belijden hunner zonden, maar op <de belijdenis moet de reiniging volgen, en naar mate het licht des Heiligen Geestes in het leven doordringt, zal de behoefte aan de reiniging van affle besmetting des vleesches en des geestes (2 Kor. 7 : l) steeds dieper worden gevoeld.

Als het werk der reiniging heeft plaats gehad, als ons hart een gereinigde tempel is geworden dan neemt Christus bezit van ons geheele leven, dan woont Hij in ons en dan zien wij wat de goddetifke liefde die in „onze harten uitgestort" is, te weeg kan brengen en in ons verwezelijken kan. Alles wat het tegenovergestelde van liefde is, wordt voortaan steeds meer uit ons leven verbannen, dan wordt de liefde, zooals Paulus

Sluiten