Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld hadden moeten plaats vinden na een zoodanig begin, dan zou de gevolgtrekking, waartoe wij kwamen, veel verschillen van de werkelijkheid. Een werk, onder zulke voorteekenen begonnen, op zoo stellige wijze ondersteund en bekrachtigd door Hem, die er de Schepper en de eerste Uitvoerder van was, een werk, dat in de eerste eeuw van zijn bestaan zulke wonderbare uitkomsten vertoonde, een oorlog, met zulke schitterende overwinningen begonnen, moest die niet reeds lang de geheele wereld onder de heerschappij des Heeren gebracht hebben? Wij zouden voor het minst verwachten, als wij de Handelingen lezen, den geest van de eerste apostelen opmerken en de moeielijkheden, die zij overwonnen hebben, gadeslaan, dat de uitkomst tienduizend maal grooter zou wezen dan in werkelijkheid het geval is, en, naar mijne meening, zou deze verwachting zeer oordeelkundig en verstandig zijn.

TV ij, Christenen, gelooven in het evangelie van Christus een machtigen hefboom te bezitten, die, op juiste wijze en overal aangewend, de drukkende last van zonde en ellende, die op de wereld rust, kan opheffen; een geneesmiddel voor al deze zedelijke en geestelijke krankheden en daardoor ook tot op zekere hoogte voor de natuurlijke kwalen, die er het gevolg van zijn. Dit belijden wij allen. De christenen van alle tijden hebben het beleden; en toch, hoe staat het met de wereld, de zoogenaamde christelijke wereld, aan het eiude van de 19e eeuw. De groote meerderheid der menschen verkeert in de volkomenste onwetendheid omtrent God en gedenkt Hem zelfs niet een dag in de week. Ik ben dikwijls zoo

Sluiten