Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daan ware; maar, vergeleken bij hetgeen gedaan had moeten worden, staat het als een druppel tegenover den oceaan. M elnu, ik kan geen uitlegging aannemen, die God verantwoordelijk zou stellen voor deze zwakheid der christenen; men zou daarmede de blaam op Hem werpen, die de wereld zoo lief heeft gehad, dat Hij Zijn' eeniggeboren Zoon in den dood heeft overgegeven, opdat de wereld behouden werde. Het is mij niet mogelijk zoo iets aan te nemen. Ik geloof eerder, dat de oude vijand onzer ziele onder de nieuwe bedeeling hetzelfde heeft gedaan, als hij deed onder de oude. Hij is er in geslaagd Gods plannen te dwarsboomen, er de vervulling van te vertragen en de wereld daardoor voor het grootste gedeelte onder zijn macht en invloed te houden. Dit deed hij naar mijne meening door evenals altijd

Gods volk te bedriegen.

Hij heeft den mensch altijd een namaaksel, een caricatuur van Gods plannen voorgesteld en naar mate zulks meer op de werkelijkheid gelijkt, slaagt hij des te beter. Zoo heeft hij Gods kinderen bedrogen:

le. wat betreft het verheven standpunt, dat het

christelijk leven moet innemen; en 2e. omtrent hunne verplichtingen tegenover de wereld. Vooreerst, zeg ik, Leeft hij het christelijk leven op een lager standpunt weten te brengen. Hij heeft aan bijna de geheele kerk doen gelooven, dat het „o! ellendig mensch, die ik ben," van Paulus er de uitdrukking en het voorschrift van is, Wat de overwinning van de zonde, van de wereld, van het vleesch, van den

Sluiten