Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die, zooals de apostel zegt, „indien het mogelijk ware, zelfs de uitverkorenen zullen verleiden." Volgens dit plan is hij te werk gegaan; en zoo heeft hij langzamerhand het christelijk leven tot een lager standpunt gebracht. God heeft het wel, in iederen tijd van opwekking, wat hooger doen stijgen, maar wij zijn nooit weder geheel teruggekeerd tot den eenvoud, tot de zuiverheid, tot de algeheele toewijding van den tijd, ons in de Handelingen en de Brieven beschreven. Telkens ook als wij dat hooger standpunt van vroeger meer nabij kwamen, was er iemand, die dit afkeurend beoordeelde en die meende, dat dit soort van christendom geheel buiten bereik van de mensehelijke natuur is, en dat het den christenen beter voegde stil te zijn en zich te houden aan de verzuchting „o ellendig mensch, die ik ben" tot het einde hunner dagen. Hij is er werkelijk in geslaagd de kerk in een treurigen staat te brengen, zoodat men zich schamen moet als men sommige belijdende christenen hoort spreken, vooral als men er aan denkt, dat ook de wereld ze hoort. Het verwondert mij niet, dat nadenkende, ontwikkelde menschen zulk een godsdienst verachten en verafschuwen. Hij heeft reeds meer ongeloovigen gevormd dan alle boeken door ongeloovigen geschreven.

Ja, de satan heeft juist gezien, dat hij allereerst de christenen van het terrein van een geheele toewijding aan God moest afbrengen. Er was geen kans voor hem om ze te overwinnen, zoolang ze dit onverwinlijk standpunt niet verlaten hadden; maar toen begon hij zijn valsche leeringen te verspreiden, waarvoor Johannes in zijne brieven heeft gewaarschuwd; want voor zijn dood

Sluiten