Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft de oude apostel voorzien, wat er gebeuren zou. „Kinderkens", heeft hij gezegd, „dat niemand u verleide. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, evenals hij rechtvaardig is. Die de zonde doet is uit den duivel, want de duivel zondigt van den beginne. De Zoon des menschen is gekomen, om de werken des duivels te verbreken." Moge de Heer deze leer weder in het leven roepen! Moge Hij ons terugvoeren op het hooge standpunt, dat wij nooit hadden moeten verlaten.

O! het is zoo treurig, dat de onoprechte menschen het ideaal van het christelijk leven willen verlagen tot het standpunt van hun eigen ellendige ondervinding, omdat zij gevoelen, dat dit ideaal hen veroordeelt. Ik heb in mijn jeugd gezegd, en ik herhaal het, nu ik op rijper leeftijd gekomen ben: „Al zou dit ideaal mij tot de hel veroordeelen, nooit zou ik het willen verlagen!" Mochten alle kinderen Gods zoo denken! Laat ons toch dit heerlijk ideaal aan allen bekend maken! De mogelijkheid om het te bereiken is ons aangeboden; de voorwaarden, waarop wij het kunnen ontvangen, zijn ons aangetoond; wij kunnen het ons toeeigenen, als wij willen, maar als wij niet willen, laat ons ten minste uit liefde voor onze kinderen en voor de geslachten, die ons zullen volgen, het ideaal niet verlagen tot onze kleine, nietige ondervinding.

Laat ons het hoog opheffen!

Dat is het middel, om de wereld er naar te doen opzien. Laten wij der wereld een' werkelijken, levenden, overwinnenden godsdienst doen zien, den godsdienst van zelfopoffering, van onvermoeiden arbeid, en zij zal

Sluiten