Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillend te zijn van den geest der eerste geloovigen: „Gaat henen en predikt het Evangelie allen kreaturen" en verder „tot wie ik u zende."

Geeft u nu eens rekenschap van al wat er in dit bevel is opgesloten. Den geheelen omvang heeft men er nog nooit van begrepen. Het Eeddingsleger heeft het misschien beter dan iemand anders gevat. Zoudt gij denken, dat het zeggen wil: „Gaat henen en bouwt kerken en noodigt de lieden uit daar binnen te gaan, en als zij niet willen, laat hen dan met rust?" Neen, maar:

„Gaat henen!"

Indien gij uwen dienaar zekeren arbeid opdraagt, indien gij hem zegt: „Ga dat werk voor mij doen," dan weet gij wat dat zeggen wil; gij weet, dat hij verschillende kantoren of banken moet bezoeken, dat hij allerlei menschen moet gaan spreken, dat hij zich zeer veel moeite en vermoeienis zal moeten getroosten, maar gij hebt met dat alles niets te maken, want hij is uw dienaar, dien gij voor dezen bepaalden dienst hebt aangenomen en gij hebt niets anders te doen dan hem eenvoudig te bevelen: „Ga dat doen".

Wat zoudt gij wel van hem denken, indien hij het in zijn hoofd kreeg een kantoorlokaal te huren en eenvoudig aan uwe clienten een circulaire te zenden, om ze te verzoeken hem -daar te komen spreken, ten einde hen uwe zaak mede te deelen. „Maar dat zou bespottelijk zijn," roept gij uit. Welnu, maakt uw' geest nu eens los van alle overlevering en vastgestelde, aangenomen begrippen en vraagt u af, wat de beteekenis van het

Sluiten