Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dienst, die daarin plaats vindt? Zij willen tot ons niet komen, dit is een feit. Wat moeten wij dan doen? Zij hebben eene onsterfelijke ziel, evenals gij en ik, dit gelooft gij toch. Waar gaan zij heen en wat moet er voor hen gedaan worden ? „ Gaat tot hen," zegt de Heer. Wanneer al de gewone middelen schipbreuk hebben geleden, wanneer de vriendelijke uitnoodigingen afgewezen zijn, wanneer de een zegt, dat hij eene vrouw getrouwd heeft en de ander, dat bij een juk ossen gekocht heeft en een derde, dat hij een stuk land gekocht heeft, zegt de Heer dan: „Laat ze met vrede, die ondankbare lieden?" Neen; Hij zegt: „Gaat inde wegen en heggen, en dwingt ze in te bomen, opdat mijn huis vol worde." Ik moet gasten hebben, en als beleefde uitnoodigingen niet helpen, gebruikt dan krasse middelen. „Dwingt ze, om in te komen." Wij hebben zulk een aanvallenden geest noodig, die niet tevreden is met zachtkens aandacht te verzoeken voor de waarheid, maar die aandacht beveelt.

„Maar", zegt gij, „men moet toch met tact en oordeel te werk gaan. Men kan de godsdienst iemand niet met geweld ingieten." Laat mij u zeggen, dat gij den godsdienst nooit ingang zult doen vinden. Hoe! ik zou dan moeten wachten tot een onbekeerd mensch, zonder God, gered wilde worden, vóór dat ik trachten zou hem te redden! Hij zal nooit gered willen worden, ook al ligt hij op zijn sterfbed! Ik zou dan mijne vrienden en kennissen bedaard de eeuwige verdoemenis te gemoet moeten zien gaan en hun nooit over hun zieleheil spreken, voordat zij tot mij zeiden: „Spreek mij daar, als

Sluiten