Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer ondankbaar zijn. Maar, mijn waarde heer, gij zoudt zoo niet oordeelen als het een wereldsche zaak gold. Stel u eens voor, dat in Londen een hevige pestziekte uitbrak, en dat er eene gezondheids-commissie werd benoemd , om deze plaag te bestrijden en dat die commissie hospitalen en andere openbare gebouwen beschikbaar stelde voor de lijders. Zij zouden daar om niet verpleegd worden en al het mogelijke zou aangewend worden, om hen te doen herstellen van hunne krankheid. Gesteld,

dat de menschen in Londen zoo verblind en ongeloovig waren, dat ze hun eigen belang niet inzagen en dat zij weigerden te komen, waardoor natuurlijk de ziekte zou blijven voortwoeden en duizenden slachtoffers eischen. Wat zou men in de provinciën zeggenP Zou men zeggen: „Welnu, de gezondheids-commissie heeft haar best gedaan; willen de menschen in Londen niet geholpen worden, dat is voor hun eigen verantwoording." Neen, zeker niet! Men zou zeggen, dat, als het blijkt dat de commissie met dwazen te doen heeft, zulks geen reden is, om de ziekte te laten voortgaan en het geheele land te doen uitsterven. In dit geval moest men van zijn gezag gebruik maken; als de menschen niet komen willen, moest de commissie tot hen gaan, ze tot reden zien te brengen, er op aandringen, maar ook meteen goed toezien, dat de noodige maatregelen worden genomen, om de ziekte te doen ophouden."

Hij begreep mij en ik geloof, dat Gods Geest hem zijn dwaling deed inzien en hem aan het werk deed gaan, om verloren zielen te redden.

De menschelijke geest is vervuld met allerlei andere

Sluiten