Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen. Wij moeten hem tot oplettendheid dwingen. Wij kunnen dit doen. Ieder onzer heeft in de wereld ten minste wel één persoon, op wien hij meer invloed heeft dan iemand anders. Doen wij al wat in ons vermogen is voor die ééne ziel? Uwe familiebetrekkingen, uwe vrienden, uwe kennissen moeten gered worden. God zij geloofd, wij mogen duizenden arme zondaars tot den Heer brengen! Zij zijn hier, gij kunt ze zien en ondervragen. Zij zijn uit de diepte van zonde en ellende verlost, aan misdaad en schande ontrukt. De Heer, die hen gered heeft, is die ook niet machtig om uwe beschaafde en wel opgevoede vrienden zalig te maken, indien gij hen met moed en vastberadenheid over deze zaak aanspreekt? Zegt hun: „Mijn lieve vrienden! ik heb u nog nooit ernstig over den toestand uwer ziel gesproken." Laten zij de tranen in uwe oogen zien, den diepen ernst in uwe stem hooren, laat hen gevoelen, dat gij hun gevaar inziet, en om hunnentwil beangst en treurig zijt. God zal Zijn' Geest doen neerdalen en zij zullen behouden worden.

Gij moet u voorbereiden op tegenstand. Toen de Heer Jezus, terwijl Hij op het punt was zijne discipelen te verlaten, tot hen zeide: „Ziet, ik ben met ulieden tot aan de voleinding der wereld," was het alsof Hij hiermede wilde te kennen geven: gij zult Mijne tegenwoordigheid altijd behoeven. Ken aanvallende oorlog, zooals die, waartoe ik u roep, zal aarde en hel tegen u in het harnas jagen. Toen Jezus tot Paulus zeide: „Ik zal im-t u zijn, en ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, tot wie ik 11 zende," kondigde Ilij

Sluiten