Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hem aan, dat de heidenen zich weldra tegen hem zouden stellen, en zoo gebeurde het ook.

Tegenstand! Het is een slecht teeken, dat liet christendom onzer dagen zoo weinig tegenstand ondervindt, dit is voor mij een bewijs, dat de zaken niet goed gaan als de kerk met de wereld hand aan hand gaat-, is er iets niet in orde. De wereld is niet veranderd, haar geest is nog geheel dezelfde; indien de christenen getrouw en overgegeven aan den Heer gebleven waren, en zich van de wereld hadden afgescheiden, indien hun leven een gedurig verwijt voor de wereld geweest ware zou de wereld ze haten evenals eertijds, De kerk in veranderd, niet de wereld. — „Maar dat zal een altijddurende strijd zijn," zult gij mij antwoorden. -Ta. „Iiben niet gekomen om vrede op de aarde te brengen, «mar het zwaard." — „Het zal een algemeen misnoegen tegen ons verwekken."' Ja, maar de Handelingen zijn vol verhalen van dergelijken tegenstand. Eens ontstond er zulk een groot oproer, dat de hoofdman van de troepen 1'aiilu:* op de schouders van een' soldaat moest laten wegdragen opdat hij niet door het volk aan stukken zou worden gescheurd. Als wij in onzen tijd zulke oproeren zagen zouden wij ook zien, dat er duizenden zondaars gered werden.

Maar, vraagt gij, zou de houding, die gij ons voorschijft, niet te kort doen aan de waardigheid van het Evangelie? Dat hangt er van af, wat gij dooi die waardigheid verstaat. Gij vindt, dat het voor u onaangename gevolgen zou kunnen hebben op zoodanige wijze met de wereld en de bestaande machten in strijd te ge-

Sluiten