Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Uw' naam oneer aan te doen door naar onze armza^ lige begrippen van aardsche waardigheid daarover te oordeelen en de waardigheid te vergeten die uw gezegend Hoofd kroonde, toen het zich in den dood nederboog! Dit is de waardigheid, die wij begeeren! — Zij zal niet te kort gedaan worden, omdat gij het Evangelie in de somberste wijken of in de treurigste holen van de stad uwer inwoning gebracht hebt. Zij zal niets verliezen, omdat een meester of eene meesteres met liefde tot d& dienstboden gesproken heeft en ze met tranen van medegevoel heeft gesmeekt Jezus als hun Heiland aan te nemen. Die waardigheid zal er niet te minder om zijn, al werdt gij ook door de straten gesleept en door een uitjouwende menigte achtervolgd, evenals de Heer Jezus Christus, wanneer gij namelijk, door liefde voor de zielen van uwe medemenschen en voor de eer uws Gods gedrongen , u in die straten begeven hadt. Zelfs wanneer men u het schavot zou doen bestijgen, als de martelaren van ouds, wanneer gij door vijanden en spotters zoudt omringd zijn, zoudt gij nog niets van die waardigheid verliezen. Eens in den hemel zal die waardigheid bekroond worden met eeuwige eer. Dat is, naar mijne meening, de waardigheid van het Evangelie, de waardigheid van de liefde. God is mijn getuige, dat ik geen andere eer of waardigheid zou begeeren!

O, mijne vrienden! wilt gij dezen doop der liefde ontvangen ? Dan zult gij, als de apostelen, gereed zijn om honger, gevaar, naaktheid, schipbreuk, vuur en zwaard te doorstaan en zelfs om, als het noodig is, uw hoofd op het schavot te verliezen, indien gij daarmede

Sluiten