Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij der Uitgever dezes verschijnt mede:

GIJ ZULT MIJNE GETUIGEN ZIJN.

HET ZUIVERE EVANGELIE.

DE WERELDSCHE VERMAKEN EN HET CHRISTENOOM. VERVULD MET DEN HEILIGEN GEEST.

WAT DE WERELD NOOD1G HEEFT. HET CHRISTENDOM EN DE DRANK.

DE ZIEL DIE ZWOEGT ONDER DE ZONDELAST.

Alle uit het Fransch van Mevr. Booth.

Prijs: ƒ 0.125.

Ter verspreiding (ook gesorteerd): 50 Ex.: f 5.25; 100 Ex.: ƒ 9.—.

Grooter aantal goedkooper.

WOORDEN DES EEUWIGEN LEVENS.

Tijdschrift onder redactie van Ds. J. G. Smitt te Amsterdam.

Met medewerking van:

Ds. L. H. A. Bahler, te Groningen; Dr. F. van Gheel Gildemeester , te 's Gravenhage; Dr. H. E. Faure, te Doesburg; Dr. J. H. Gunning Jr., te Amsterdam en anderen.

Verschijnt in maandelijksche afleveringen van ongeveer 1 vel druks. Prijs: f 1.7ö per jaargang,

WAT IS HET GELOOF?

Eene overdenking, door J. H. Gunning Jr., Hoogleeraar te Amsterdam.

Prijs: ƒ 0.70.

Het bovenstaande is te bekomen bij alle solide Boekhandelaren en na ontvangst van het bedrag bij den Uitgever

JACQUES DUSSEAU.

Amsterdam.

Stoomdr. Metzier & Basting, Amst.

Sluiten