Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trots,

IJdelheid,

Drift.

Boosheid, Haat en

Bitterheid,

Wraakzucht,

Eerzucht,

Vleeschelijke lust,

Traagheid,

Zucht naar de vermaken en

rijkdommen dezer wereld, Zelfzucht,

Gemis van oprechten

waarheidszin,

Nijd, enz. enz.

Zoek eerlijk uit deze lijst de kwade neigingen, die gij reden hebt te veronderstellen, dat in uw eigen hart bestaan, die gij te bestrijden hebt en die van tijd tot tijd u beheerschen en u vervoeren tot werkelijke zonde.

Overdenk die bijzondere neiging nauwkeurig, wanneer gij ze ontdekt hebt en zie het afschuwelijke ervan in, totdat gij ze ten volle haat en er van walgt.

Ik ondervind, dat deze booze neigingen zich openbaren in mijne gesprekken ; in de wijze, waarop ik mijn huiselijke plichten vervul ; in de wijze, waarop ik mijn zaken drijf en in bijna elk deel van mijn dagelijksch leven.

Ik gevoel, dat deze neigingen een slechten invloed uitoefenen op het voorbeeld, dat ik behoor te geven als Heilssoldaat, en mij dikwijls beletten de zonde te bestraffen van hen, die om mij heen zijn, omdat ik gevoel, dat, indien ik dit doen zou, ik mij zou blootstellen aau de beschuldiging : ‚ÄěMedicijnmeester, genees uzelf."

Zij zijn ook van veel invloed op mijn geluk, daar zij mij vaak driftig en onaangenaam van humeur maken en mij werkelijke zonde doen bedrijven, tengevolge waarvan ik mij veroordeeld gevoel en genoodzaakt ben vergiffenis te zoeken. Maar, het jammerlijkst van al is, dat naar ik weet, dit kwaad mijn Zaligmaker bedroeft, daar het in strijd is met Zijn wil betreffende mij en ook in lijnrechten strijd met Zijn Woord.

Ik ben er zeker van, dat ik deze zonden haat en dat ik verlang ervan verlost te worden.

Sluiten