Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE SPORT.

IK GELOOF, DAT JEZUS CHRISTUS MIJ KAN REDDEN VAN ALLE ZONDEN.

Door hetgeen ik gelezen heb in den Bijbel, en wat ik gehoord heb van mijne makkers, en wat ik leerde door het licht, dat God mij door Zijn Heiligen Geest gegeven heeft in mijn eigen hart, zie ik nu in en geloof ik, dat het mogelijk is, verlost te worden van al deze inwendige en uitwendige zonden, en dat ik heilig kan gemaakt worden in dit leven. Ik geloof, dat ik, zooals de Schrift zegt, gereinigd kan worden van alle onreinheid des vleesches en des geestes en dat ik in de vreeze Gods bekwaam gemaakt kan worden tot volkomen heiligheid.

Ik verwacht niet, dat ik bevrijd zal worden van verzoeking of droefheid, van lijden of van de mogelijkheid om tot zonde te vervallen in deze wereld ; maar ik geloof, dat God zulk een verandering kan teweegbrengen in mijn begeerten en neigingen en mij de kracht van Zijnen Heiligen Geest in zulke mate geven kan, dat ik in staat zal zijn te leven zonder willens en wetens zonde te doen. Ik zie nu in, dat het doel, waartoe Jezus Christus in de wereld werd ge zonden, en waarvoor Hij leefde en stierf en weder opstond, was om de werken des duivels in mijn hart te vernietigen en uit mijn leven te bannen.

Ik geloof, dat deze zegen van heiligheid mij in den Bijbel wordt aangeboden en dat de Heilige Geest mij dringt hem aan te nemen en dat God wacht om mij te reinigen van alle ongerechtigheid en mij rein te maken. Zelfs nu, terwijl ik voor Hem kniel, zegt Hij tot mij : ,,Ik zal rein water op u sprengen en gij zult rein zijn; van alle uwe onreinheden en van alle uwe drekgoden zal Ik u reinigen. En Ik zal u een nieuw harte geven en zal een nieuwen geest geven in het binnenste van u ; en Ik zal het steenen

Sluiten