Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hart uit uw vleesch wegnemen en zal u een vleeschen hart geven. En Ik zal Mijnen Geest geven in het binnenste van u, en Ik zal maken, dat gij in Mijne inzettingen zult wandelen en mijne rechten zult bewaren en doen."

VIERDE SPORT.

IK BEGEER NU, MET MIJN GANSCHE HART, HEILIG TE ZIJN.

Geloovende, dat God beloofd heeft mijn hart en mijn leven te reinigen, wanneer ik Hem dat vraag met mijn gansche hart, doe ik hier en nu de keuze heilig te leven en besluit et toe dezen zegen te zoeken en dien te verkrijgen, het moge kosten wat het wil. Ik zie duidelijk in, dat ik hem niet deelachtig zal worden zonder moeite. Maar ofschoon ik wel eenige zaken zal moeten opgeven, die mij aangenaam toeschijnen en eenige dingen zal moeten doen, die ik liever niet zou doen ; en ofschoon ik zal moeten strijden tegen den vijand mijner ziel, die niet begeert, dat ik geheiligd zal worden en ofschoon ik te kampen zal hebben tegen de vreesachtigheid en het ongeloof van mijn eieren hart, vóórdat

ik het Beloofde Land van Heiligheid kan binnentreden,

toch ben ik zeker, dat de begeerde schat elke poging of opoffering waard is, die van mij geëischt kan worden.

VIJFDE SPORT.

IK DOE AFSTAND VAN ALLE MIJ BEKENDE ZONDEN EN ALLE TWIJFELACHTIGE DINGEN.

Begrijpende, dat heiligheid een leven beteekent zonder zonde en dat God mij bevolen heeft mijzelve te heiligen, hetgeen beteekent, dat ik mijn aandeel behoor te doen in

Sluiten