Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZESDE SPORT.

IK WIJD MIJZELF TEN VOLLE AAN DEN DIENST VAN GOD.

Niet alleen beloof ik met Gods hulp alle kwaad na te laten, maar ik wijd mijzelf ten volle en vrijwillig, hier en nu, aan den dienst van mijn Heer. Na rijp beraad en blijmoedig leg ik mijzelf met al wat ik bezit aan Zijne voeten en vraag Hem zooveel mogelijk gebruik te maken van een zoo arm, zwak en onwaardig werktuig als ik ben en van de zoo onbeduidende dingen die ik bezit, voor de verbreiding van Zijn eer en het welzijn van Zijne schepselen, zoowel in deze als in de toekomende wereld.

Ik geef Hem mijn lichaam, opdat het Hem voortaan tot woning moge dienen; ik geef Hem mijn handen, voeten, oogen, ooren, tong en alle andere dingen daarmede in verband staande, opdat Hij ze bezitte en gebruike, zooals het Hem zal goed dunken.

Ik geef Hem mijn geest met al zija vermogens, als daar zijn: geheugen, oordeel, verbeelding, bewustheid cn wil, opdat Hij hem moge reinigen en onberispelijk bewaren tot den dag Zijner komst.

Ik geef Hem mijn hart met al wat daarin is, — zijn aanleg tot liefde, haat, aanbidding, hoop, vrees, geloof, — opdat Hij het moge reinigen, innemen en vervullen met Zijn liefde.

Ik geef Hem mijn bezittingen en beloof ze te beschouwen als aan Hem en Zijn Koninkrijk behoorende mij plechtig verbindende om ze te gebruiken op een zoodanige wijze, als ik reden heb te gelooven, dat Hij zal goedkeuren en als Hij mij zal aanwijzen als het meest toebrengende tot Zijn eer en het voordeel van mijn medemenschen.

In 't kort, ik geef Hem mijn leven en beloof, dat ik van nu af het hier op aarde zal beschouwen als Hemtoebehoorende, evenzeer als dat het geval zal zijn, wanneer ik in den hemel zijn zal. Ik laat mijn toestand en mijn positie geheel over aan Zijn goeddunken. Hij kan mij arm of rijk.

Sluiten