Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijn naam verlost van zonde éri schuld, Geen andre naam dan Jezus ;

Wordt, zondaars,, met Zijn Geest vervuld, Neemt aan het heil van Jezus.

In 't Hemelsch huis^voor qns bereid, Daar zien wij onzen Jezus,

Daar prijzen wij in eeuwigheid,

Zijn naam, den naam van Jezus.

No. 13. 0, had 'k een hart volkomen rein.

Wijze: Daar boven juicht.... O had 'k een hart volkomen rein

Van iederen zondesmet, Waarop des Heeren Liefdegeest

Zijn stempel heeft gezet!

Een hart zachtmoedig, neederig, stil, Mijns Heilands tempelwoon,

Waar slechts Zijn stemme wordt gehoord Waar Jezus zit ten troon.

Een needrig en eenvoudig hart,

Geloovig, waar en rein,ü Dat zelfs de dood niet machtig is

Te scheiden van het Zijn'.

j!|f Een hart, geheel en al vernieuwd gmiin van Zijn liefd'. vervuld, Volmaakt êti rein >en waar en goed Als 't Zijne, vol geduld. '

Sluiten