Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wilt op Hem vertrouwen,

Vrede en vreugd geeft Hij; Ziet! Hij wacht geduldig voort. Waarop wacht gij f

No. 32. Komt zooals gij zijt.

Sankey i8ó.

Xomt gij zondaars, arm ellendig, Zwak en hulploos, krank, vol pijn.

Jezus wacht om u te redden, Wil uw Vriend en Heiland zijn.

Hij is machtig, Waarom zoudt gij angstig zijn?

Komt vermoeiden, gansch verloornen Neêrgebukt, met schuld belaan;

Wilt gij nog iets beters worden, Dan blijft g' eeuwig verre staan;

Niet de goeden, Zondaars neemt de Heiland aan.

Ziet! de Godmensch eens gekruisigd Pleit op Zijn verzoenend bloed;

Leunt op Hem, op Hem alleenlijk, Die aan 't kruishout heeft geboet.

Niets dan Jezus, Geeft ooit vrede in uw gemoed.

Sluiten