Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in staat geweest zijn den ongeletterden, onopgevoeden knaap den weg te doen afleggen van de oude schuur in Chicago naar het Opera House in Londen, waar de koninklijke familie aan zijne lippen hing om de woorden te hooren, die onstuimig, op den man af en scherp als een tweesnijdend zwaard, doch eenvoudig en door gezond verstand alleen beheerscht uit zijnen mond kwamen: want de taal was de man.

De bekoring, die van hem uitging, was een gevolg van zijn volmaakte natuurlijkheid. Hij was door en door eenvoudig en nederig; in mijn tegenwoordigheid heeft hij nooit den minsten schijn aangenomen van eenige gemaaktheid en het leek wel of hij zelf nimmer had hooren spreken over D. L. Moody of hij minder van hem wist, dan de meest alledaagsche courantenlezer.

Hij had iets onstuimigs over zich, dat ongetwijfeld dienst deed om hem te beschermen tegen een zeer teederen en overgevoeligen geest, zooals een oester zich een sterke schelp vormt om zich te hoeden tegen de werking der golven en de scherpte der rotspunten. Hij had gezien hoe anderen werden meegesleept door de vergoding hunner bewonderaars; hij wist, dat de mogelijkheid bestond, dat de hoorder meer werd ingenomen voor den boodschapper dan voor de boodschap en hij was vast besloten alles te vermijden, wat de aandacht kon vestigen op hem in plaats van op Gods Woord, waartoe hij immer zijn hoorders bepaalde en daarom omgaf hij zich zelf

Sluiten