Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met mijn duim een flinke kras op die plaats," zei Moody later; »en ik zei, dat, als ik ooit weer dien tekst moest hebben, ze me dan ten minste niet meer beet zouden nemen.'' Een geval dat bewijst, hoe hij zeker zeer onwetend was in den Bijbel, maar hoe hij tevens onwrikbaar besloten was door schade en schande desnoods, wijs te worden.

Moody luisterde van den beginne af eerbiedig en nauwlettend naar den onderwijzer en zijn gedrag in de klasse was erhstig, rustig en leerzaam. Zelden zei hij iets. Eens, toen de heer Kimball vertelde over Mozes, en trachtte aan te toonen, dat deze een man was vol zelfbebeersching, wijsheid en staatsmanskunst, die in elke eeuw en in elk land aan het hoofd der zaken zou gekomen zijn, vroeg Moody aarzelend:

«Mijnheer Kimball, gelooft u niet dat Mozes was, wat wij smart 1) noemen?"

Dit woord, ontleend aan zijn beperkten woordenschat, meegebracht uit Nieuw-Engeland drukte inderdaad de meening van Kimball uit en bewijst, hoe begeerig hij was om zijn leermeester goed te begrijpen.

Kort nadat Moody was begonnen de' zondagschool te bezoeken, besloot de heer Kimball met zijn nieuwen leerling te spreken over den toestand van diens ziel. ■Hij ging eens naar den schoenenwinkel van Holton en vond Moody achter in het magazijn, bezig met schoenen in te pakken en op de planken te leggen.

1) Dit woord laat geen Tertaling toe, doch beteekent het summa van knapheid, handigheid, degelijkheid, geschiktheid.

Sluiten