Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Kerk aan te sluiten. Hij was toen nog pas achttien jaar en had de lessen van den heer Kimball nog slechts eenige maanden gevolgd. De Commissie bestond uit ernstige, sympathieke mannen — waaronder de heer Kimball ■— die een zeer zorgvuldig en vriendelijk onderzoek instelden, daar zij wisten, hoe weinig Moody wist en hoe aarzelend hij sprak. De vragen moesten zoodanig ingericht worden, dat zij konden worden beantwoord eenvoudig met ja of neen. Eindelijk vroeg een van de diakens:

«Mijnheer Moody, wat heeft Jezus Christus voor u gedaan en voor ons allen, dat Hem bijzonder aanspraak geeft op onze liefde en gehoorzaamheid?"

De vraag maakte hem verlegen. Zij was te lang en te wijdloopig om er in eens een antwoord op te geven, maar hij zei:

»Ik geloof, dat Hij heel veel voor ons allen gedaan heeft; maar ik geloof niet, dat Hij iets in het bijzonder voor mij gedaan heeft, voor zoover ik weet."

Uit dit antwoord bleek niet voldoende, dat eene bekeering had plaats gehad en de Commissie meende onder die omstandigheden een voorstel tot toelating als lid der Kerk te moeten uitstellen; maar drie leden werden aangewezen om meer in het bijzonder zich met hem bezig te houden en te trachten hem den weg tot God duidelijker te maken. Toen hij weer voor de Commissie verscheen, werden hem evenmin als vroeger leerstellige vragen gedaan; maar zijn ernstige begeerte om onder Gods volk te zijn en de overweging, dat het

Sluiten