Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

godsdienst zich met zijn geheele hart aan den arbeid wijdde. Maar de heer Kimball, wiens liefhebbende belangstelling in zijn gewezen zondagschoolleerling nimmer verminderde, zegt, dat terwijl Moody heel regelmatig de bidstonden der Kerk op Vrijdagavond bezocht, hij zich niet herinnert hem ooit te hebben gehoord dan eenige enkele keeren, dat hij door den leider der bijeenkomst werd uitgenoodigd. »Jk kan naar waarheid getuigen, en door dit te getuigen verheerlijk ik de oneindige genade Gods toebedeeld aan den heer Moody!" — schreef de heer Kimball, »dat ik weinig menschen gezien heb, wiens verstand in geestelijken zin minder duister was dan het zijne, toen hij in mijn zondagschool kwam, en zelden iemand, die minder kans scheen te hebben een Christen te worden met een helder beslist inzicht in de waarheden van het Evangelie, laat staan dan om in eenige mate zich verdienstelijk te maken door openbaar optreden." Ds. Kirk en de leden van het kerkbestuur leefden lang genoeg om God te danken voor Moody's wonderbare toename in genade en in de kennis en dienst van onzen Heer en Zaligmaker Jezus Christus.

Sluiten