Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Hij scheen zeer ontroerd en toen ik naar de reden vroeg, antwoordde hij:

»,Wel, ik heb nooit een van mijn leerlingen tot Christus gebracht. Ik geloof inderdaad, dat ik den meisjes meer kwaad dan goed gedaan heb!'

»Ik had nooit iemand zoo hooren spreken en ik begon na te denken.

»Na een poos zei ik: ,Verondersteld, dat gij tot haar gaat en haar zegt, hoe gij u gevoelt en wat gij denkt. Als ge wilt gaan, zal ik met u gaan in een rijtuig.'

»Hij stemde toe en wij gingen samen uit. Het was een van de beste tochten, dien ik ooit gemaakt heb. Wij gingen naar het huis van een van de meisjes, vroegen naar haar en de onderwijzer sprak met haar over hare ziel. Nadat hij den weg ten leven had verklaard, stelde hij voor samen te bidden. Hij vroeg mij het gebed te doen. Waarlijk ik had nooit van mijn leven zoo iets gedaan als God bidden om een jong meisje tot bekeering te brengen op deze plaats en nu. Maar wij baden en God beantwoordde het gebed.

»Wij gingen naar andere huizen. Hij ging de trappen op en was dan geheel buiten adem en dan vertelde hij aan de meisjes, waartoe hij gekomen was. Dan duurde het niet lang of zij bogen het hoofd en zochten redding.

»Toen zijn krachten hem begaven, bracht ik hem naar huis. Den volgenden dag ging hij weer uit.

Sluiten