Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het spreken met onbekeerde personen. Het woord «gehoorzamen", dat er later in potlood werd bijgevoegd, herinnerde hem er aan, dat de Bijbel niet gevoelens, maar gehoorzaamheid eischt.

Tweede tegenwerping: »Hoe lang en hoe zeer moet ik mij verdrietig gevoelen over mijne zonden?" Deze tegenwerping bestreed hij met 2 Cor. VII: 9 en 10; ook met het bevel van Jesaja 55: 7: »de goddelooze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekeere zich tot den Heere."

»Ik heb veel meer berouw gehad, nadat ik tot Christus kwam dan vóór dien tijd," schreef Moody daarna, om zich te herinneren aan een gedachtengang, dien hij zeer gaarne te pas bracht, namelijk dat berouw en wedergeboorte slechts het begin zijn van een ervaring, gedurende welke de Christen voortdurend behoefte heeft aan berouw over zijn zonde en slechts steunt op hulp van den Zaligmaker.

Hij vond, dat deze wijze van preeken-maken vele voordeelen opleverde. Zij gaf ruimschoots gelegenheid tot gebruik maken van invallende gedachten, daar de spreker niet gebonden is aan een van woord tot woord te volgen handschrift. Vele van de beste en meest aangehaalde gezegden van Moody zijn dan ook invallende gedachten. Hij drukte er altijd opT dat wat de Kerk noodig heeft, mannen zijn, »die staande kunnen denken."

Er wordt door vermeden, dat een preek, meer dan eens voorgedragen, eentonig wordt.

Sluiten