Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oproerlingen werden heengezonden op hun eerewoord. Dadelijk werd in de \. M. C. A. een leger- en vlootcommissie georganiseerd. Hierin werd opgenomen de Noord-Westelijke afdeeling van de Christelijke Commissie der Vereenigde Staten, nadat de zustervereeniging was opgericht, den 16den November 1861. Moody dacht er niet aan zich te verbinden aan die Christelijke Commissie, daar hij vreesde, dat zulk een verbintenis hem zou belemmeren bij zijn andere werk, waarin hij zeer veel succes had en om dezelfde reden wilde hij zich niet als prediker aan een regiment verbinden, hoe vaak daartoe uitgenoodigd.

In een brief aan zijn moeder, gedateerd 19 November 1861, schreef hij:

»Ik denk, dat ge gaarne onze bijeenkomsten inde zaal op de Noorder-Markt zoudt bijwonen. Ze zijn zeer groot en belangrijk. Het gebeurt soms, dat op één avond vijftien of twintig opstaan om te bidden... Ik ben nu zeer veel werkzaam onder de soldaten. Ik had een goeden tijd in Kentucky. De jongens wilden, dat ik hun veldprediker zou worden, maar mijn vrienden wilden mij niet laten gaan, zoodat ik in de stad zal blijven... Ik zou u graag allen eens zien en met u spreken over onzen Zaligmaker, Die mij soms zoo nabij schijnt. O, wat zou het leven zijn zonder Christus ! Ik word soms neerslachtig als ik zie op deze duistere wereld van zonde, maar wanneer ik op Jezus zie, dan word ik weer opgeruimd."

Een van zijn broeders — Warren — werd soldaat

Sluiten