Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bevel van Generaal O. O. Howard, die bijzondere sympathie koesterde voor zijn werk, was zijn bediening des Woords vooral vruchtbaar.

In vele opzichten waren de ervaringen tijdens den oorlog dienstig aan de voorbereiding van Moody voor zijn grooteren arbeid. Het bracht hem op den voorgrond voor het geheele land. Zijn middagbidstonden te Chicago werden een vereenigingspunt, waar hij en zijn mede-arbeiders elkander ontmoetten en met elkaar spraken bij hun veelvuldige bezoeken aan de legerplaatsen. Menschen uit het verre Noord-Westen zonden verzoekschriften in bij deze bijeenkomsten om te bidden voor echtgenooten, broeders, zoons. Moody leerde door het spreken met de stervenden, hoe gevaarlijk het is uit te stellen in zake de eeuwige zaligheid en zoodoende werd zijn begaafdheid om met de ongeredden zonder omhaal van woorden, op den man af, te spreken, ontwikkeld. Hij leerde kostbare waarheden, in betrekking tot den troost des Evangelies^ tot de gewilligheid van God gebeden te hooren en te verhooren en de waarde Zijner beloften. Zijn eigen geloof vermeerderde. Behalve dat, verzamelde hij een fonds van anecdoten en voorvallen, waarvan hij later veel dienst had bij het maken van zijn preeken.

Sluiten