Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kon wel drie of viermaal gevuld zijn. De uitstalkasten van alle boekwinkels waren vol met photographien van Moody en Sankey. De dagbladen gaven uitvoerige verslagen van de bijeenkomsten. Stuivers-uitgaven van de «Gewijde Liederen en Solo's" werden op straat gevent. Niet alleen was Londen zelf in beweging gebracht, maar de revival (herleving) werd een wereldwonder.

Te dien tijde was Moody pas acht en dertig jaar oud. Niemand was meer dan hij zelf verwonderd over het grootsche werk, dat twee jaar geleden onder zulke weinig belovende voorwaarden te York begon. Van een kleine zendingsschool, bevolkt door straatjongens van Chicago, was hij onder Gods leiding er toe gebracht misschien den diepsten en verst reikenden godsdienstigen indruk te maken, die nog verkregen was in Groot-Britanje en Ierland en dientengevolge in de gansche Engelschsprekende wereld.

Onder dit alles bleef Moody volmaakt nederig voor zijn God, »Ik ben blij, dat gij de couranten hebt," schreel hij eens aan zijn moeder, »dat is even goed als een brief van mij, inderdaad beter, want ik zou er niet van houden zooveel over mijzelf te schrijven te hebben."

Dr. R. W. Dale, een van de voornaamste Nonconformisten van Engeland, sloeg Moody drie of vier dagen nadat hij naar Birmingham ging gade op verschillende soorten van bijeenkomsten ten einde het geheim van zijn kracht te ontdekken. Toen vertelde

Sluiten