Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun geestelijken toestand. De laatste morgenuren, die hij met de studenten doorbracht, werden ingenomen door eene bespreking van het «Eeuwige Leven".

Na zijn bezoek aan de Mount-Hermon-School dineerde hij thuis te een uur. Tegen dien tijd had de ochtendpost de brieven gebracht.

Moody's briefwisseling was zeer uitgebreid en hij stelde er prijs op zelf alle brieven te openen. Brieven in verband met de verschillende scholen werden afgezonderd en aan ondergeschikten gegeven en brieven van algemeenen aard gaf hij gewoonlijk aan zijn secretaris. In bijzondere gevallen gaf Moody door korte aanteekeningen het te geven antwoord aan. Aan eiken brief werd dadelijk de noodige aandacht geschonken — zelfs aan die, welke blijkbaar kwamen van bedriegers, hetzij godsdienstig, hetzij van anderen aard, werd een hoffelijk bewijs van ontvangst gezonden.

De overige uren van den dag werden besteed aan een enorme hoeveelheid werk en uitspanning. Hij wijdde zijn persoonlijke aandacht aan de ontelbare kleinigheden van de groote inrichtingen te Northfield, Mount Hermon en Chicago; want men moet niet vergeten, dat behalve de zorg voor de plaatselijke belangen van de Chicago-Bible-Institute ook het oppertoezicht over de zaken van die instelling op hem rustte. Het Instituut had organisaties voor christelijk werk in gevangenissen, in het leger, boven en behalve de vereeniging voor colportage langs gewonen weg.

Hij wijdde zeer veel zorg aan het opmaken der

Sluiten