Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gehouden werden, kan, zegt men, vijftienduizend menschen bevatten. De vrienden beweren, dat niet alleen dat volle aantal bereikt is op zijn eerste bijeenkomsten van den Zondag, maar dat duizenden daarenboven geen toegang konden krijgen. «Het was een bijzonder treffend schouwspel. De groote arena, als een dal, gevuld met naar boven gekeerde gezichten en de balkons, oploopend als de helling van een heuvel, overdekt met een ontelbare menigte — en een plechtige stilte heerschend overal! Alleen te midden van die groote menigte stond Moody aan het vooreinde van het enorme platform. Zijn stem klonk alsof hij vertrouwelijk sprak tot iemand van de achtste of tiende rij en gemakkelijk werd zij gehoord in elk deel van het gebouw. Moody zei later, dat dit gebouw hem het preeken niet moeielijk maakte.

Vóór hij zijn preek begon dien eersten namiddag, gebeurde er iets kenmerkends. Hij hief in zijn hand een blaadje met gedrukte liederen op, dat onder de bezoekers was uitgedeeld en zei:

»Wil ieder, die zoo'n blaadje heeft het even in de hoogte houden?"

Duizenden handen werden opgestoken.

«En nu erop gaan zitten," zei Moody; de lieden lachten, toen zij de papiertjes daar legden waar het geritsel ervan de meeting niet zou verstoren.

Hij preekte des namiddags en des avonds over: «zaaien en oogsten" naar den tekst: «Dwaalt niet; God laat zich niet bespotten; want zoowat de mensch

Sluiten