Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

man — placht hij te zeggen, dat hij eiken avond verlangde naar den morgenstond. Toeij hij zwakker werd, zei hij nu te weten, wat dit vers beteekent: »de sprinkhaan zal een last zijn". Maar tot twee uur in den middag van den dag, waarop zijn geest triomfantelijk de poorten des hemels binnenzweefde, sprak hij en maakte hij plannen voor de toekomst en liet nooit anderen merken of hij begreep, wat er gebeuren zou. Zijn familie wist dat zijn hart zwak was, maar hoewel zij gevoelde, dat het eind elk oogenblik daar kon zijn, was zij toch niet doordrongen van de gedachte, dat het mogelijk was.

De onmiddellijke physische oorzaak van Moody's inzinking in Kansas city was ongetwijfeld het feit, dat er zich vetvorming aan het hart ontwikkelde. Gedurende den zomer van 1899 leidden de omstandigheden ertoe, dat hij minder lichaamsbeweging had dan gewoonlijk en zijn gewicht nam met dertig pond toe. Deze toename was noodlottig voor een man van zijn lichaamsbouw, wiens hart zoo zwak was. Maar zijn enorme levenskracht, zijn ijzeren gestel veroorloofden hem een inspanning te dragen, waaronder een ander spoediger zou bezweken zijn. In spijt van den best mogelijken medischen bijstand werd hij al zwakkker en zwakker totdat de natuurlijke grens was bereikt en de christelijke wereld stond verstomd bij de plotselinge tijding, dat hij niet meer was, want dat God hem tot Zich genomen had.

Sluiten