Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verklaar u dat ik er wel degelijk aan geloof. Eenige jaren geleden wilden eenige vrienden iemand, dien sommigen voor niet recht bij zijn verstand hielden, verhinderen van in eene bijeenkomst te spreken. Ik zeide: „Ik zal gauw te weten komen of hij bij zijn verstand is." Ik vroeg hem: „Gelooft ge dat de walvisch Jona opslokte?" „Ja", antwoordde hij, „dat doe ik. Ik hernam: „Goed, dan verzoek ik u om een toespraak.' Daaraan voldeed hij, en hij sprak over Jona.

In Mattheüs lezen wij dat Jezus tweemaal om een teeken gevraagd werd; en Hij antwoordde dat het eenige teeken dat hun gegeven zou worden, het teeken was van Jona den profeet. Hij bracht het in verband met Zijne opstanding, en ik geloof inderdaad dat indien wij 't eene prijsgeven, wij het andere ook niet kunnen behouden. Wanneer men ouder wordt en allengs misschien evenveel vrienden aan gene zijde van het graf heeft als aan deze, is er geen troostrijker verhaal in den Bijbel dan het verhaal van de opstanding. Christus twijfelde niet aan de waarheid van de geschiedenis van Jona. Hij zeide dat Zijne opstanding een teeken zou ziju evenals het teeken dat aan de mannen van Nineveh gegeven werd. Jona, door de straten van Nineveh gaande, was opgestaan. Wij mogen aannemen dat de bewoners van Nineveh gehoord hadden hoe Jona overboord geworpen en door een grooten visch opgeslokt was. Ik vind het een meesterlijke zet van Satan ons aan de opstanding te doen twijfelen. Maar de moderne philosophen zeggen dat zij eene ontdekking gedaan hebben. Zij beweren dat de

2

Sluiten