Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keel van een walvisch, niet wijder is dan een vuist, zoodat het voor een walvisch een onmogelijkheid is een mensch op te slokken. Het boek Jona zegt dat God een grooten visch beschikte om Jona in te slokken. Kon Grod niet een visch maken, die groot genoeg was om Jona in te slokken? Indien God de wereld kan scheppen, kon Hij, dunkt mij, een visch scheppen groot genoeg om een millioen menschen op te slokken. Of zooals zekere oude vrouw eens zeide: „Kon Hij niet indien Hij verkoos een man beschikken die in staat was een walvisch op te slokken?"

Een tweetal van deze moderne philosophen staken eenigen tijd geleden den Oceaan over, en een vriend van mij uit Schotland, die vrij goed thuis was in zijn Bijbel, was mede aan boord. Zij kwamen over den Bijbel te spreken, en een van hen zeide: „Ik ben een wetenschappelijk man; ik heb veel tijd besteed aan het onderzoek van dat Boek; en ik heb er eenige mededeelingen in gevonden die ik onwaar verklaar. Er wordt in gezegd dat de ezel van Bileam sprak. Ik heb de moeite genomen den bek van een ezel te onderzoeken, en heb bevonden dat hij zoo gevormd is dat hij niet spreken kan." Mijn vriend beheerschte zich niet zonder moeite om hem te laten uitspreken, en riep toen: „Och wat, maak gij een ezel, dan zal ik hem wel laten spreken!" "Welk een inval, dat G-od niet zou kunnen spreken door den mond van een ezel!

Er is nog een andere klasse van critici. Het is zeer in de mode om te zeggen: „Ja, ik geloof in den Bijbel, maar niet het bovennatuurlijke. Ik geloof alles wat

Sluiten