Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen die haast geschieden moeten, en die hij door Zijnen engel gezonden en Zijnen dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft; dewelke het Woord Gods betuigd heeft, en de getuigenissen van Jezus Christus, en al wat Hij gezien heeft.

Zalig is hij die leest en zijn zij die hooren de woorden dezer profetie, en die bewaren hetgeen in dezelve geschreven is; „want de tijd is nabij" (Openb. 1 :1—3).

Zij die de profetie veronachtzamen hebben slechts een verminkt Evangelie, of een half Evangelie; want •liet Evangelie handelt niet alleen over het lijden van Christus, maar ook over de heerlijkheid die volgen zou; niet alleen over Christus aan het kruis, maar ook over Christus op den troon; niet alleen over Christus als Man van Smarten, maar ook over Christus als Koning der Koningen, en Heer der Heeren; niet alleen over Zijne eerste komst, maar ook over Zijne tweede. Zulke lieden missen de helft van het onderricht, van de ideeën en van den troost, die God voor Zijn volk beschikbaar gesteld heeft.

Toen ik een jongen was leerde ik, dat alles aan gene zijde van de Mississippi de groote Amerikaansche woestijn was. Maar toen het eerste houweel in de Comstock mijnader geslagen werd, en meer dan tweehonderd vijftig millioen gulden aan zilver gegraven werd, toen begreep de natie dat er geen woestijn was; en heden behoort dat gedeelte van Noord-Amerika — Nevada, Colorado, Utah, en andere Westelijke staten, — tot het welvarendste gedeelte van het rijk. Hoeveel bedrijvige steden en bloeiende gewesten zijn tusschen

Sluiten