Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nog in dezen uwen dag, hetgeen tot uwen wede dient I Maar nu is het verborgen voor uwe oogen. Want daar zullen dagen over u komen, dat uwe vijanden eene verschansing rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen' (Luc. 19:41—43).

Heeft Titus dat niet gedaan? Is dat niet precies wat de Romeinsche Keizer gedaan heeft?

„En zullen u tot den grond nederwerpen, en uwe kinderen in u, en zij zullen in u den eenen steen op den anderen niet laten, daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt" (44).

Ik las van twee Rabbi's die samen naar Jeruzalem gingen, en een vos zagen die op den wal rondliep. De eene begon te weenen toen hij dit blijk van de verwoesting van Sion zag; maar de ander glimlachte en herinnerde hem, dat dit schouwspel een bewijs was van de waarheid van Grods Woord, en dat dit een van de voorspellingen was die vervuld moesten worden: „Om den berg Sions wille, die verwoest is waar de vossen op loopen." Er is ook voorzegd dat Jeruzalem zou zijn als een geploegd veld. Deze profetie is ook vervuld. De tegenwoordige stad is zoozeer ingekrompen, dat buiten de muren, waar vroeger de oude stad zich uitstrekte, de ploeg gebruikt is.

Let nu op de voorspellingen over Egypte.

„Het zal nederiger zijn dan de andere koninkrijken, en zich niet meer verheffen boven de heidenen; want Ik zal ze verminderen, dat zij niet zullen heerschen over de heidenen" (Ezech. 29 : 15).

Sluiten