Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toen dit geprofeteerd werd, was Egypte op het toppunt van zijne heerlijkheid, hét was een groot en machtig rijk. Maar nu is het al eeuwen lang van allen glans beroofd; zij hebben geen inlandsch vorstenhuis meer dat over hen regeert, de man die er nu het bewind voert is geen Egyptenaar maar een vreemdeling.

Dan is er profetie van Bileam aangaande de Joden, die reeds voor een gedeelte vervuld is.

„Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof Jacobs tellen, en het getal, ja, het vierdedeel van Israël?" (Num. 23:9 en 10.)

De Joden zouden niet onder de volkeren gerekend worden. Er is in het voorkomen en de zeden van dit volk iets, dat Grod nog altijd in stand houdt, zeker om hen alom tot getuigen te maken van de waarheid van den Bijbel.

Het ras is zoo lang het bestaat afgescheiden en verschillend van andere naties gebleven. In Amerika zijn allerlei nationaliteiten vertegenwoordigd. Maar in het tweede of derde geslacht hebben zij hun herkomst vergeten. Ieren, Duitschers, Italianen, Franschen, allen gaan in de groote Amerikaansche natie op. Maar de Joden zijn na honderd jaar nog even Joodsch als toen zij er zich vestigden. Denk hoe het volk onderdrukt is geweest; en toch hebben de Joden de financiën van de geheele wereld in handen, zij oefenen de macht uit. Egypte, Edom, Assyrië, Babyion, Perzië, Rome, al de volkeren, die een uitgebreide heerschappij verwierven, hebben getracht de Joden ten onder te brengen. Fre-

Sluiten