Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l

Johannes wordt verondersteld de jongste discipel geweest te zijn, en de eerste, dien Christus riep om Hem te volgen. Hij wordt genoemd „de discipel, dien Jezus liefhad." Iemand maakte er aanmerking op dat Christus partijdig was. Ik twijfel niet of Christus had Johannes meer üef dan de anderen, maar dat kwam doordat Johannes Hem het meest liefhad. Me dunkt dat Johannes tot den besten rang wist op te klimmen, en dat kunt gij ook indien ge 't wilt. Christus houdt de deur open en wij hehben maar binnen te gaan. Ge zult opmerken, dat de inhoud van zijn Evangelie bijna geheel nieuw is. De acht maanden die Christus in Galilea doorbracht zijn er uitvoerig beschreven.

Mattheüs begint met Abraham; Markus met Maleachi; Lukas met Johannes den Dooper; maar Johannes met God zeiven.

Mattheüs verkondigt Christus als den Messias deiJoden.

Markus als den Bedrijvigen Werker.

Lukas als een Mensch.

Johannes als een Persoonlijken Heiland.

Johannes stelt Hem voor als komende van den Vader.

De grondgedachte van zijn Evangelie is het bewijs van de Godheid van Christus. Als ik aan iemand wil bewijzen dat Christus God is, breng ik hem terstond naar dit Evangelie. Het woord bekeeren komt er niet eenmaal in voor; maar het woord gelooven komt er acht-en-negentig maal voor. De Joden twistten nog over de Godheid van Christus en Johannes nam zijne pen op en schreef dit Evangelie om het zijne bij te

Sluiten