Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tus ia Zijne vernedering deed, in de Handelingen wat Hij in Zijne verheerlijking deed. Het werk van de meeste menschen eindigt met hun dood; maar bij Christus begint het dan pas. „Grooter werken dan deze zult gij doen, want Ik ga henen tot Mijnen Vader". Wij noemen dit boek de „Handelingen der Apostelen"; maar het is in werkelijkheid de „Handelingen der kerk" (Christus' lichaam).

Gij zult den sleutel tot het boek vinden in hfdst. 1:8: „Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult Mijne getuigen zijn, zoo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samarië en tot aan het uiterste der aarde."

Wij zouden niet veel van de worstelingen dier jeugdige Kerk afweten zonder Lucas' arbeid.

Vier rivieren stroomden uit het Paradijs; hier hebben wij vier Evangeliën, die in een stroom bijeenkomen.

De Handelingen laten zich gevoegelijk in drie deelen verdeelen:

I. De stichting der Kerk.

II. De toeneming der Kerk.

III. De uitzending van zendelingen.

Ik geloof dat hoe strenger wij ons houden aan de"* wijze van Evangelieverkondigen der apostelen, hoe meer succes wij zullen hebben. >

Nu zijn er tien groote preeken in de Handelingen; en ik geloof, dat indien gij in deze goed thuis zijt, gij een goed inzicht in het boek zult hebben en een goed begrip van de beste manier van preeken. Vijf er van werden door Petrus uitgesproken, een door Stephanus,

6

Sluiten