Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Merk op dat hetzelfde Evangelie aan de heidenen en aan de Joden verkondigd wordt, en dezelfde uitwerking heeft.

„Dezen geven getuigenissen alle de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door Zijnen naam. Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Greest op allen die het Woord hoorden."

Nu komt de hoofdrol in andere handen, Paulus verschijnt.

VII. Paulus' rede te Antiochië in Pisidië. Een oude kennis zeide eens tegen mij: „Waar preekt ge tegenwoordig over? Toch niet altijd dezelfde oude kost? Ja, G-ode zij dank, ik verkondig nog altijd het oude Evangelie. Wilt ge dat de menschen u komen hooren,. hef eenvoudig Christus op. Hij zeide: „Ik, zoo wanneer Ik van de aarde verhoogd ben, zal ze allen tot Mij trekken." „Zoo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt. '

VIII. Paulus rede tot de Atheners. Te Athene preekte hij met vrucht door hetzelfde oude Evangelie aan de philosophen te verkondigen.

IX. Paulus' rede te Jeruzalem.

X. Paulus'' verdediging voor Agrippa. Ik vind dit de indrukwekkendste rede die Paulus ooit gesproken heeft. Hij verkondigde hetzelfde Evangelie voor Agrippa en Festus als hij te Jeruzalem gedaan had. Hij verkondigde overal de groote waarheid dat Grod Christus gaf als. een losprijs voor de zonde, dat de wereld gered kan worden door op Hem te vertrouwen.

Sluiten