Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boek leert het uitdrukkelijk. Paulus zegt: „Ik weet dat mijn Verlosser leeft.' Er staat niet „Ik hoop, of ,,Ik vertrouw," maar „Ik weet.1

Het beste boek over Verzekerdheid is van de hand van een zekeren Johannes. Hij schreef een brief over dit onderwerp, die te vinden is dicht bij het slot van den Bijbel. Men komt soms onverwachts op een woord dat als 't ware de sleutel tot den brief is en hem geheel openlegt. Indien gij nu Johannes 20 vs. 31 opslaat zult ge het volgende lezen:

..Deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, en opdat gij, geloovende, het leven hebt in Zijnen naam.

En indien ge vervolgens 1 Johannes 5 vs. 13 opslaat,

zult ge lezen:

„Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den naam des Zoons Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den naam

des Zoons Gods."

Deze geheele brief handelt over Verzekerdheid. Ik geloof zeker dat Johannes met menschen te doen had gehad, die in twijfel waren omtrent Verzekerdheid, en niet wisten of ze verlost waren of niet; en hij nam zijne pen op en zeide: „ik zal die kwestie eens voor al uitmaken," en schreef dat laatste vers in het twintigste hoofdstuk van zijn Evangelie.

Ik heb sommige menschen hooren zeggen, dat ze niet het voorrecht hadden van te weten dat ze verlost waren; ze hadden den predikant hooren zeggen dat niemand kon weten of hij verlost was of niet; en ze

Sluiten