Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6. Sleutel-woorden en sleutel-verzen.

7. Maak een aanteekening bij eiken tekst die een godsdienstige crisis in uw leven vertegenwoordigt. Ik hoorde den predikant B. Meijer eens preeken over 1 Cor. 1:9, en hij verzocht zijne toehoorders in hun Bijbels te schrijven, dat zij dien dag „geroepen waren tot de gemeenschap van Zijnen Zoon Jezus Christus, onzen Heere."

Wanneer de predikant zijn tekst opgeeft, zet er een streep bij; schrijf gedurende de preek enkele woorden op den rand, sleutelwoorden die u de geheele preek weer voor den geest zullen brengen. Dank aan die gewoonte van kantteekeningen te maken, kan ik me nu nog preeken herinneren, die ik jaren geleden gehoord heb. Iedereen behoort eenige opmerkingen en gedachten van den predikant over te nemen, en uit te gaan in de wegen en heggen en ze aan anderen mee te deelen. Wij behooren twee paar ooren te hebben, een voor ons zelf en een voor anderen. Komt ge dan eens in een nieuwe omgeving en hebt niet anders te zeggen, dan vertelt ge eenvoudig: „ik hoorde iemand eens dat en dat zeggen;" en men zal altijd met genoegen naar u luisteren, indien gij hemelsch voedsel geeft. De geheele menschheid hongert er naar.

Eenige jaren geleden hoorde ik een Engelschman te Chicago naar een zonderlingen tekst preeken, nam. Sp. 80:24—28:

„Deze vier zijn van de kleinsten der aarde, doch zij zijn wijs, met wijsheid wel voorzien."

„Nu," dacht ik bij mijzelf, „wat zal hij met die „kleinsten" beginnen. Ik heb ze dikwijls genoeg gezien."

Sluiten