Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God hem ziet. Maar weet wel dat het de taak van den Heiligen Geest is om overtuiging teweeg te brengen. Gij moet eenvoudig de waarheid voorhouden, en laat den Heiligen Geest zijn werk doen.

„En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde."

Er is nog een andere klasse van vragers: zij die in groote verslagenheid zijn over hunne zonden. Voor hen is allereerst geschikt Matth. 11 vs. 28—30: „Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uwe zielen. Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht." Dit maakt een machtigen en weldadigen indruk op iemand die opgewekt is. Neem dan andere teksten die zeggen: „Kom." Dit woord „.kom" komt 1900 maal in den Bijbel voor. Het begint al in Genesis en is overal te vinden tot in het laatste hoofdstuk van de Openbaring — „Kom," „Kom." Spreekt ge met een onbekende, spreek dan zoo eenvoudig mogelijk. Soms zeg ik iets als het volgende: „Kom," is het eerste wat een moeder tot haar kind zegt. Wenscht ze het te leeren loopen, dan zet ze het tegen een stoel en gaat op een afstand staan, en zegt „Kom," en het kleine ding duwt den stoel voort om bij zijn moeder te komen. Dat is wat „komen beteekent. Kunt ge niet komen als een heilige, kom dan als een zondaar. Meent ge te voelen dat uw hart te hard is, dat ge niet waard zijt te komen, God wenscht u te hebben precies zooals ge zijt.

„En Ik zal u een nieuw hart.geven, en zal een nieu-

Sluiten