Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het steenen hart uit uw vleesch wegnemen, en zal u een vleeschen hart geven." (Ezech. 36 vs. 26.)

Zijt ge vermoeid en belast, kom, en de Heer zal u zegenen. Ik herinner me van een man in het Noorden van Schotland die in de handen viel van een goeden werker, een Schot. Hij zeide dat hij zich met een keten gebonden voelde, zoodat hij niet tot God kon gaan. „Wel, mail," zeide de Schot, „waarom gaat ge niet met keten en al?" ,,'t Is waar, ik heb er nooit aan gedacht!" antwoordde hij. En hij ging. Een tekst die u zeer nuttig zal blijken is Joh. 6 vs. 47:

„Voorwaar voorwaar, zeg Ik u, die in Mij gelooft heeft het eeuwige leven."

Een andere Joh. 6 vs. 37:

„Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen."

De duivel gaat op tweeërlei wijze met de menschen te werk. Hij tracht zoo lang als hij kan hun blik van hun eigen harten afgewend te houden, voornamelijk door hen op hun naasten te doen zien, en als dat niet langer gaat zegt hij: „O, ge zijt zoo slecht, dat de Heer niets van u weten wil". Toon dezulken aan dat het juist de slechten zijn, die Christus kwam verlossen.

„Komt aan en laat ons te zamen richten, zegt de Heer; al waren uwe zonden als scharlaken, zij zouden wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen wit worden als witte wol." (Jes. 1: 18.)

Hoe donker de kleur ook is, het bloed van Jezus Christus kan het wit wasschen.

„Ik, Ik ben het die uwe overtredingen uitdelg om

Sluiten