Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel degelijk een merkbaren invloed op u heeft. Indien plotseling iemand uitriep dat er brand in dit gebouw was, en gij en ik geloofden het, dan zouden we zoo spoedig mogelijk maken dat we weg kwamen, niet waar?" „Zeker." „Dan kunt ge immers niet ontkennen, dat wat ge gelooft invloed op u oefent ?" Zoodra iemand in dit Boek gelooft, verandert het zijn leven sneller, dan iets anders kan doen.

Soms zal iemand zeggen: „Ge kunt me niet overtuigen dat een mensch plotseling verlost kan worden." "Welnu, als ik mijn Bijbel opsla zie ik niet in hoe anders een mensch verlost kan worden. „De bezoldiging der zonde is de dood; maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onzen Heere." Wanneer ge een gift ontvangt, moet er een oogenblik zijn waarop ge de gift nog niet, en een waarop ge haar wel ontvangen hebt. Er moet een bepaald oogenblik zijn waarop ge haar ontvangt. Wanneer ge van een land in een ander overgaat moet er een oogenblik zijn waarin ge de grenslijn overschrijdt. Toen Petrus te Caesarea tot den overste en zijn gezin en zijne vrienden gesproken had, werden zij allen dienzelfden dag bekeerd en gedoopt.

Zoo dikwijls ontmoet men menschen die zeggen: „Ik hoop zeker eens een Christen te worden, maar nu nog niet." Een jonge man zal van zijne jeugd willen genieten. „Dwaalt niet, God laat zich niet bespotten. Want zoo wat de mensch zaait, dat zal hij ook maaien." Wie in lichtzinnigheid zaait moet niet verwachten dat het zaad niet opkomt. Wie zonde zaait zal er de wrange

Sluiten