Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Vier jaren lang heb ik den zwendel meê aangezien en geld bij hoopen het venster uitgesmeten, thans eindelijk verloor ik het geduld. Ik wilde vruchten zien.

„Die vruchten bestaan in een paar ellendige stukjes, welke zeer schoone titels dragen en zonderlingerwijze aan zekeren buitenlandschen Minister van Financiën herinneren; leeningen, louter leeningen. Zulk een ding heeft hij ook „Ouverture" (van een nog niet bedachte Opera) gedoopt, en mij trof daarvan het feit, dat de jonge kunstenaar zich zoo hoorbaar oude meesters herinnert. Maar, de spons er over heen, lieve Wigand. Zooals ik zeide, er steekt volstrekt geen genie van Gods genade achter den jongen; 't is alles eenvoudig maakwerk en met moeite saamgeflansde onsterfelijkheid.

„Om nu en dan eens een paar fantasieën en toonschalen te hooren, is mij die kunstsport te duur, er moet een einde aan gemaakt worden, ook al moest Elly dag en nacht hare toevallen hebben, eenmaal toch zal zij de inspanning wel moe worden. Daar de beroemde zoon reeds verbazend verloopen is, bovendien niets geleerd en geen enkel examen afgelegd heeft, om een betrekking te aanvaarden, blijft er niets anders overig, dan hem kluitenkeerder (pardon, lieve jongen) te laten worden. Ik zal ter zijner tijd een landgoed koopen, opdat de bengel gevestigd zij, maar vooraf moet hij degelijk en practisch leeren. Daarmede komen wij eindelijk op de hoofdzaak. Gij weet, dat ik veel met u opheb, Wigand.

„Uw invloed op Joël was steeds voortreffelijk, uw uitstekend voorbeeld moet ook verder zijn invloed op hem uitoefenen, als er nog iets van hem worden zal.

„Ook den rechtschapenen ouden Koltitz acht ik zeer hoog en ik zie ook in hem juist den rechten man, die den al te wereldsch ontwikkelden „kunstenaar" tot rede kan brengen. Dus om kort te gaan, ik zou mijn slungel gaarne als volontair tot u naar Ellerndörp zenden. Wilt gij hem hebben ? Spreek er met Koltitz over en zend mij spoedig bericht.

Sluiten