Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verledene vergeten zijn, Joël, thans willen wij toonen, dat niet alleen een grofsmid een schilder, maar ook een landman een musicus kan zijn."

Erika stond ter zijde. Thans slaakte zij een zwakken gil. Uit het gras schoot een slang tusschen de beide jonge mannen door en verdween in de tegenoverstaande struiken.

„'t Was eenvoudig een blindslang! zei de W ïgand lachende. „Kruisotters vertoonen zich hoogst zelden. Hij nam den arm van den speelmakker zijner jeugd en trok hem met zich voort. „Nu naar oom en tante, ik moet getuige van de verrassing zijn.

Zij stapten naar het huis toe en Erika volgde. Zij zag bleek van schrik, zij was voor de eerste maal

ontsteld door een slang.

En toen zij achter de beide mannen voortliep en peinzend naar den grond keek, zag zij hare eigene schaduw. Deze drong zich, evenals de slang, tusschen de vrienden.

HOOFDSTUK V.

Men had gehoopt, dat Joël Eikhoff zich mettertijd in Ellerndörp thuis zou gaan gevoelen. Men vergiste zich.

De stemming van den jongen man was aanvankelijk, toen nog de gansche omgeving min of meer de bekoring der nieuwheid op hem uitoefende, veel gelatener en dragelijker dan later, toen verveling en ongeduld hem dreigden te verteren.

In de eerste weken en maanden had hij nog veel muziek gemaakt, wel is waar op de hem eigene ongestadige en vluchtige manier, doch mettertijd gaf hij het op, daar hij zonder aansporing niet kon voortbrengen. De Overste had reeds spoedig zijn oordeel

Sluiten