Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant en klaar tegemoet vliegen, en omdat hij mets oorspronkelijks uit zichzelven kan voortbrengen, wil hii te midden van het gewoel der wereld een paar tonen opvangen. Ik stel me dat zóó voor ofschoon mijn oordeel volstrekt niet beslissend is. Maar Erika.... De spreker aarzelde en zijn stem daalde. „Erika schijnt veel met hem op te hebben.

„Omdat hij een mooie jongen is. Zijn grootste ongeluk is," dat de vrouwen zich door zijn uiterlijk laten verblinden en inpakken, en als voorwendsel den kunstenaar in hem huldigen. Die vervloekte wierook, welke hem alleen door het oog en niet door het oor geofferd wordt, is het bedriegelijk geschenk, waarmede het eeuwig vrouwelijke hem te gronde richt. ;

„Erika is toch anders zoo verstandig en heeft zoo n

helder inzicht." j

„In liefdezaken houdt het inzicht op.

Wigand haalde even de schouders op en vroeg:

„meent gij, oom?"

„Ik zie wat voor oogen is en erger me daaraan; Joël is geen man voor het meisje, en om reden ik vast overtuigd ben, dat hij er nimmer aan denken zal, het kind ernstig te begeeren, is mij de zaak onverschillig."

„Oom! een ongelukkige liefde!"

„Welk meisje heeft die niet?!" De Overste^ streek, terwijl hij humoristisch glimlachte, door het grijze haar. „Het behoort tot de lente des levens, dat een rijm in den vorm van een hopeloozen hartstocht op de harten valt. Het heeft nog nooit iemand benadeelt, integendeel, het inzicht, dat niet alles goud was, wat blonk, brengt haar dikwijls tot rede."

„Dikwijls evenwel wordt zulk een neiging ook

noodlottig."

„Daarvoor is mijn kind te gezond naar lichaam en ziel. Wie gezond bloed heeft, komt de zwaarste crisis te boven, maar wien de dood reeds het paspoort voor de andere wereld heeft geschreven, die bezwijkt zelfs

Sluiten