Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verwijt, dat zij hem wilde doen. Zij staarde hem eenvoudig ontsteld aan en zeide: „Zeker niet, Joël. Vader gold steeds voor een deskundige."

„Belachelijk! Geeft hij er soms de bewijzen van? Hoe gedraagt hij zich tegenover mijn muziek? tegenover composities, welke door de eerste kunstcritici schitterend beoordeeld worden? Onder den dekmantel van vriendschappelijke openhartigheid zeide hij mij

dingen bah, ik vond het te onbeduidend, om er

mij over te ergeren, want wie mijn ouverture van de „Messalina" triviaal of oppervlakkig vindt, begrijpt er eenvoudig niets van. ^Vellicht ook, dat Mijnheer de Overste zich tot het werktuig van mijn edelen vader heeft laten maken en „op hooger" bevel critiseerde!" Hij barstte in een ruwen schaterlach uit, doch Erika zocht in de doodelijkste. verlegenheid van onderwerp te veranderen.

„Messalina! Gij hebt dus reeds een idee, wie de heldin van het libretto zijn moet?"

Hij haalde de schouders op, een winderige glimlach krulde zijne lippen. „Of een Messalina, Laïs, lheodora, Sappho of Madame de Pompadour.... 't doet er niet toe, indien het maar een interessante, schitterende en betooverende vrouw is, waarvoor ik in verrukking kan komen! Eischen aan hare zedelijkheid stel ik niet, integendeel, het moet een opgewekte, hartstochtelijke handeling zijn, welke de zenuwen prikkelt! In kindertheaters behoeft mijn opera toch niet opgevoerd te worden!"

Zij keek peinzend vóór zich uit. „Een interessante vrouw," herhaalde zij en vroeg eensklaps, vuurrood wordende : „Schrijfsters zijn altijd interessant, niet waar ?"

Hij glimlachte en keek haar strak in de oogen. „Niet allen, er zijn onder haar ware modelvrouwen, die in hare vrije uren kousen stoppen, de kinderen wiegen en hare echtgenooten aanbidden; in haar gezelschap krijgt elk warm hart kippevel! Niet het ambt, maar de aard maakt amusant en interessant! Dat, waar wij

Sluiten